twitter
Linkedin
Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

KVKK

KVKK

WID KURUMSAL HİZMETLER GRUBU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup; kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu kapsamda Şirketimiz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uymakla yükümlü olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken işlenen tüm kişisel veriler bu kanun kapsamında olup; WID KURUMSAL HİZMETLER GRUBU olarak, faaliyet gösterdiğimiz her alanda kişisel verilerin korunması hakkında gerekli önlemleri almaktayız.

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla WID KURUMSAL HİZMETLER GRUBU tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak; çalışan adayı, çalışan, yönetici, ortak, tedarikçi, müşteri, ziyaretçi ve/veya diğer ilgili sıfatıyla tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ doğrultusunda hazırlanmıştır.

1-) Tanımlar

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

2-) Veri Sorumlusu

WID KURUMSAL HİZMETLER GRUBU  olarak; müşteri, ziyaretçi, çalışan adayı, çalışan, yönetici, ortak, tedarikçi, ve/veya diğer ilgili sıfatıyla Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildirmekteyiz.

3-) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili sair mevzuatta öngörülen sınırlara riayet edilerek, Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Karşılıklı sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve takibi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli iletişim bilgilerinin elde edilmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi adına Şirket bünyesinde kullanılan yazılım sistemlerinde gerekli kayıtların oluşturulması
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere iş hayatını düzenleyen mevzuat doğrultusunda, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve takibi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara kanunlarda gösterilen hallerde bilgi ve belge temini
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Şirketimiz tarafından işlenecek ve/veya işlenmekte olan kişisel veri kategorileri veri konusu kişi grubuna göre farklılık göstermekle beraber, KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenecektir:

 • Kimlik verileri; Ad-soyad, T.C. Kimlik Numarası, anne-baba adı, doğum yeri-tarihi, imza vb.
 • İletişim verileri; İkamet adresi, işyeri adresi, sabit hat numarası, GSM numarası, e-posta adresi, KEP adresi, faks numarası vb.
 • Müşteri işlem bilgileri; Sipariş ve talep bilgileri
 • Hukuki işlem verileri; Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyalarındaki bilgiler vb.
 • Fiziksel mekan güvenliği verileri; Şirket binası içerisinde kurulu güvenlik kameralarının görüntü kayıtları ile Şirkete giriş-çıkış kayıt bilgileri
 • Finansal bilgiler; Şirket tarafından alınan veya verilen hizmetlere dair finansal kayıtlar ve ödeme bilgileri
 • Talep ve şikayet bilgileri; Şirkete iletilen talep ve şikayet bilgileri, öneriler ve Şirketimiz hizmetlerinden memnuniyete ilişkin bilgiler
 • Çalışanlara ilişkin veriler; Çalışan adayı ve çalışanlarımıza ilişkin olarak yukarıda belirtilen verilere ilaveten; mesleki deneyim bilgileri, işlem güvenliği verileri, araç verisi, aile ve yakını verisi, referans bilgisi, görsel kayıtlar, sağlık verisi, sabıka kaydı ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, sendika, vakıf ve dernek üyeliği bilgileri vb. özlük bilgileri de işlenebilmektedir.

4-) Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninin 4. maddesinde belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için; aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

 • Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler kapsamında şirketimizin telefon ile aranması sureti ile
 • Yazılı belgelerin Şirketimize fiziken teslimi
 • Yazılı veya elektronik ortamda form doldurularak Şirketimize iletilmesi
 • Faks adresimize belge gönderimi
 • Kişisel verinin ilgili kişi veya temsilcisi tarafından sözlü olarak Şirketimize iletimi
 • Şirketimiz kurumsal elektronik posta adreslerine ve/veya KEP adresimize posta gönderimi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı ile güvenlik kameraları ile

Kişisel verileriniz, bu metnin 4. maddesinde belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında özel nitelikli kişisel veri işlemenin gerekli olması halinde; özel nitelikli kişisel verileriniz tarafınıza gerekli aydınlatma yapılarak ve gerekmesi halinde KVKK’ nın 6 (2) maddesi uyarınca açık rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir.

5-) Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

İşbu metinde belirtilen yöntem ve amaçlar ile elde edilen kişisel verileriniz Şiretimiz tarafından elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır.

 

Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri, yetkisiz kişilerce erişilmemesi ve işlenilmemesi amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından belirlenen silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

6-) İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla, Kimlere Aktarılacağı

 • Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile karşılıklı sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri, mahkemeler ve/veya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, internet sitemizin ve Şirketimiz bünyesinde kullanılmakta olan yazılım programlarının bakım/onarım ve kurulum faaliyetlerinin yürütülebilmesi adına hizmet aldığımız tedarikçi firma yetkilileri ile gizlilik ve sır saklama yükümlülükleri çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde çalışmakta olduğumuz bankalar ve mali müşavirlerimiz ile paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, bağımsız denetim hizmeti alınan firma ile paylaşılabilecektir.
 • Yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Şirketimiz faaliyetleri kapsamında özel nitelikli kişisel veri aktarımının gerekmesi halinde; özel nitelikli kişisel verileriniz tarafınıza gerekli aydınlatma yapılarak ve gerekmesi halinde KVKK’nın 6 (2) ve 8 (1) maddeleri uyarınca açık rızanız alınmak suretiyle aktarılabilecektir.

7-) İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK’ nın 11. maddesi kapsamında; Şirketimize ait internet sitesinin iletişim bilgileri kısmında yer alan e-mail adresine e-posta göndererek, fiziki olarak şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunarak hakkınızda kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir, eğer işleniyorsa veya işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.

Yine yukarıda belirtilen yollar ile Şirketimize gerçekleştireceğiniz başvuru ile eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılacak işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini veya yok edilmesini) isteyebilir ve bu kapsamda yapılacak işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek imha yöntemlerinden (silme, yok etme ve anonim hale getirme) hangisinin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre Şirketimiz tarafından değerlendirilecektir. Şirketimiz tarafından seçilen imha yönteminin neden seçildiği ile ilgili olarak bilgi talep edebilir; işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVKK’ nın 13. maddesi kapsamında Şirketimize gerçekleştireceğiniz başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

8-) İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla WID KURUMSAL HİZMETLER GRUBU tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak; çalışan adayı, çalışan, yönetici, ortak, tedarikçi, müşteri, ziyaretçi ve/veya diğer ilgili sıfatıyla tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ doğrultusunda hazırlanmıştır.